Vyhodnocení ředitelských anket 2021

Studenti i učitelé vyplnili anonymní ankety. Opět se v mnohém shodují. Studenti vybrali Kantora roku 2021 a Sympaťáka roku 2021. Učitelé zvolili Studenta roku 2021. Jak vidí obě sociální skupiny svého ředitele? Jak podporují výuku pomocí...

Studenti i učitelé vyplnili anonymní ankety. Opět se v mnohém shodují. Studenti vybrali Kantora roku 2021 a Sympaťáka roku 2021. Učitelé zvolili Studenta roku 2021. Jak vidí obě sociální skupiny svého ředitele? Jak podporují výuku pomocí převrácené třídy, ředitelský Program pro podporu talentovaných a aktivních studentů, kolik z nich uvažuje o podnikání a kolik z nich již podniká?

Během listopadu 2021 jsem provedl hodinovou besedu se všemi dvaceti třídami Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia a na závěr studenty požádal o vyplnění anonymní ankety. Musím je opět pochválit za jejich přístup, kdy se ankety nesly v duchu věcných argumentů a obešly se bez rádoby dobrých vtípků. Posléze jsem požádal o vyplnění podobné ankety i učitele. Tím jsem získal nejen pro vedení školy potřebnou zpětnou vazbu. 

Všechny ankety jsem osobně vyhodnotil, převedl do elektronické podoby a poté nechal skartovat. Pracujeme tak opravdu pouze s anonymní elektronickou verzí. Není pro zpětnou vazbu až tak podstatné, kdo přesně si co myslí, ale jaké názory převládají a jaké problémy či naopak silné stránky vidí větší skupina studentů či učitelů. Celkem jsem pracoval s 523 anketami studentů a 36 anketami učitelů. 

Níže přináším výsledky těchto anket, porovnávám je navzájem a zároveň se zamýšlím nad jejich obsahem. Co mohu obecně konstatovat, je jejich celkové pozitivní vyznění, kdy těch spokojenějších je mnohem, mnohem více, než těch, kteří se příliš neztotožňují s mojí vizí školství, pojetím výuky. S naším přístupem ke vzdělávání. A zde podtrhuji slovo naším, neboť vize školy vznikají u kulatých stolů za účasti učitelů, absolventů a studentů.

Silné stránky školy, napište pět, které považujete za nejdůležitější
Stejně jako v minulém školním roce se studenti i učitelé shodují v hlavních silných stránkách školy, a stejně jako v loňském školním roce učitelé za jednu z nejsilnějších stránek považují studenty školy, jejich úroveň, touhu se vzdělávat, pracovat na svém rozvoji. Pro mě jako ředitele je potěšitelné, že obě sociální skupiny potvrzují i podporu mé osobě a vedení školy. U učitelů byl stejný počet hlasů pro ředitele a vedení školy jako pro výborné studenty, takže obě tyto silné stránky školy obsadily pomyslnou třetí příčku.

Studenti:
1. Bufet
2. Vybavení školy
3. Mnoho možností pro studenty, rozvoj
4. Ředitel, vedení školy
5. IT oddělení, pozdní zprovoznění školních systémů

Učitelé:
1. Vybavení školy
2. Mnoho projektů a aktivit školy, podpora studentů
3. Ředitel, vedení školy
4. Výborní studenti, výborná úroveň studentů
5. Příjemný kolektiv učitelů


Slabé stránky školy, napište pět, které považujete za nejdůležitější
I v tomto kritériu se studenti a učitelé dost shodují, když za největší problém uvádějí přístup některých učitelů. Je vcelku pochopitelné, že každý jedinec má své jisté rituály, svou komfortní zónu, ze které není snadné vstoupit. Svou povahu, kdy je více či méně pozitivní.
 
Navíc náš pedagogický sbor má kvůli zkráceným úvazkům odborníků na informační technologie celkem 70 členů, z nichž 32 je do věku 25 let, většinou mladších, a rekrutuje se především z našich absolventů. Mnozí jsou krátce po maturitě. Je také logické, že tato enkláva není stejně vřele přijímána všemi dříve narozenými učiteli, ale z anket vyplývá, že těch učitelů, kteří mají problém s mladými a neaprobovanými kolegy, je výrazná menšina. Naopak mnozí dříve narození učitelé jsou těm mladším nápomocni, úzce s nimi spolupracují a podporují je. Věřím, že ti méně pozitivní a negativně naladění pedagogové, kteří se v naší škole dají spočítat na prstech dvou rukou, změní svůj hodnotový žebříček, neboť z ankety vyplývá, že jejich přístup vadí nejen hojnému počtu studentů a absolventů, ale také mnohým jejich věkově bližším kolegům.

Já vidím šanci jejich přístup změnit především v další vzájemné komunikaci a v čase, neboť stále více učitelů se připojuje k pozitivnímu a progresivnímu proudu školy a těch nespokojených s vizí školy a inovacemi ve výuce ubývá. A pokud se zapojováním studentů do chodu školy, se školními projekty či přístupem ke studentům jako k partnerům ve vzdělávání a nikoli jako k objektům vzdělávání, někteří pedagogové nepřekonatelně nesouhlasí, mají možnost přejít na školu jinou, kde stále přetrvává konzervativnější duch, a takových škol v našem vzdělávacím systému není vůbec málo.

Ještě se sluší dodat, že se omlouvám za pozdější rozběh školních systémů a pozdní instalováním nových projektorů a světel do tříd. Něco jde za námi, něco bylo způsobeno nedostatkem určitých výrobků či zařízení na trhu. Parkovací místa na dvoře asi neovlivním a nad vybavením kmenových tříd se zamyslím, spolu s učiteli, absolventy a studenty. Pokud jde o předávání informací, tak někdy opravdu jejich přenos vázne, některá pochybení na straně managementu školy nezastírám. Často ale informovanost vázne i proto, že změny či akce přicházejí na poslední chvíli. Nebo učitelé někdy nejsou informováni a studenti musí informovat je, protože si přečetli poradu vedení či pracovní e-mail od vedení školy. I toto bude diskusí, kterou povedeme v managementu školy, ale i s učiteli, absolventy a studenty.

Studenti:
1. Někteří učitelé
2. Vybavení kmenových tříd, projektory, tabule
3. Mnoho schodů, není výtah
4. Organizace akcí, projektů
5. IT oddělení, pozdní zprovoznění školních systémů

 Učitelé:
1. Někteří učitelé, negativní, konzervativní přístup
2. Komunikace mezi skupinami učitelů
3. Předávání informací, někdy organizační chaos
4. Málo parkovacích míst na dvoře školy
5. Vybavení běžných tříd


Ředitele školy považuji
Tuto kontrolní otázku jsem položil, abych měl zpětnou vazbu z obou sociálních skupin. Pokud vám součty nesedí, tak je tomu proto, že někteří odpověď neuvedli či zaškrtli silnou i slabou stránku.

Je patrné, že větší podporu mám u studentů, a naopak cca 10% učitelů si myslí, že svou vizí vzdělávání nepřispívám k dobrému rozvoji studentů. Souvisí to nejspíš s onou skupinou učitelů, kteří se doposud neztotožnili s uskutečňovanou vizí školy, velkou mírou spolupráce s absolventy a s přístupem ke studentům.

Nicméně mít podporu více než 90% studentů a 80% učitelů je pro mě velmi dobrý výsledek, a především zavazující výsledek. Mohu slíbit, že ze své cesty neuhnu a budu dále razit principy vzdělávání, zakotvené i ve vizi školství v České republice pod názvem Strategie 2030+, na které jsem se podílel.

Studenti:
1. Za silnou stránku školy – 92,54%
2. Za slabou stránku školy – 0,95%
3. Je nevýrazný, chod školy příliš neovlivňuje – 5,23%

Učitelé:
1. Za silnou stránku školy – 80,06%
2. Za slabou stránku školy – 11,11%
3. Je nevýrazný, chod školy příliš neovlivňuje – 2,78%


Koho z učitelů nominujete za on-line výuku na kantora roku 2020/2021?
Studenti druhých až čtvrtých ročníků si zvolili Kantora roku 2020/2021. Za první místo byly 3 body, za 2. místo 2 body a za 3. místo 1 bod. Níže uvádím ty pedagogy, kteří obdrželi více než 50 bodů.

Je také pravdou, že v této anketě se těžko mohli prosadit učitelé s menším úvazkem, neboť pro ně hlasovalo logicky méně studentů, a že určitým způsobem byli zvýhodněni učitelé, kteří učí méně hodin ve více třídách, nicméně i tak lze konstatovat, že studenti dali jasně najevo, komu vystavují odměnu za především distanční výuku v minulém školním roce.

Všem níže uvedeným blahopřeji, ale děkuji za výborné zvládnutí on-line výuky za minulý školní rok nejen jim, ale také všem jejich kolegyním a kolegům, až na dvě výjimky, tito pánové již u nás nepracují.

Pořadí:
1. Jan Kafka (dějepis, český jazyk) – 337
2. Tamara Mainzerová (matematika) – 217
3. Petr Růžička (dějepis, prezenční dovednosti) – 200
4. Věra Krajčová (fyzika)
5. Jaroslav Kořínek (robotika, fyzika)
6. Aramis Tochjan (hardware, výchova k podnikání)
7. Zuzana Cimlerová (elektrotechnika)
8. Dušan Ďurdovič (občanská výchova)
9. Renata Zýková (matematika)
10. Matěj Cajthaml (webové aplikace)
11. Tomáš Tkáč (matematika)
12. Ivona Liptáková (český jazyk)
13. Michael Kalista (hardware, počítačové sítě, sociální vědy)


Koho nominujete na Studenta roku?
Zde hlasovali pouze učitelé. Za první místo byly 3 body, za 2. místo 2 body a za 3. místo 1 bod. Problém byl, že se v nominaci objevilo celkem 51 studentů, tudíž je opravdu velký rozptyl. Ale vybírám deset z nich, kteří obdrželi nejvíce bodů. Za jménem studenta je loňská třída, kdy třídy A, B, C znamenají obor Informační technologie, K obor Kybernetická bezpečnost a L obor Technické lyceum.

Jak vyplývá z tabulky níže, máme hned dva vítěze, kterým gratuluji. Stejně jako dalším 49 jejich kolegyním a kolegům, kteří získali v nominaci alespoň bod, 174 studentům, kteří za školní rok 2020/2021 získali vyznamenání a 52% maturantů, kteří složili zkoušku z dospělosti s vyznamenáním. A zároveň děkuji drtivé většině studentek a studentů za jejich přístup k výuce, ke škole, a také těm z nich, kteří pomáhali a pomáhají s rozvojem naší školy, s jejími projekty.

Na závěr citace výroku, který asi nejlépe vystihuje tuto anketu, od učitelky matematiky paní Tamary Mainzerové: „Líp by se mi vybírali špatní studenti, dobrých je tu opravdu hodně a vybrat jen tři cítím jako nespravedlivé. Obdivuji vždy většinu třídy, kde učím. Na každém si vážím něčeho.“

Pořadí:
1. Lukáš Rejnek, 3.K – 14
2. Michal Uliáš, 3.K – 14
3. David Egyházi, 4.C – 12
4. Lucie Hrušková, 1.K
5. Olivier Sajdok, 1.L
6. Michal Horázný, 3.L
7. Lukjans Papariga, 1.L
8. Jiří Fišera, 1.B
9. Oldřich Krupauer, 2.B
10. David Halla, 2.K


Koho z učitelů nominujete na Sympaťáka roku 2020/2021?
Zde hlasovali jen studenti, ale ze všech ročníků. Takže se tam částečně promítl i letošní školní rok. Za první místo byly 3 body, za 2. místo 2 body a za 3. místo 1 bod. Níže uvádím ty pedagogy, kteří obdrželi více než 50 bodů.

1. Petr Růžička (dějepis, prezenční dovednosti) – 331
2. Aramis Tochjan (hardware, výchova k podnikání) – 248
3. Tamara Mainzerová (matematika) – 174
4. Jan Kafka (dějepis, český jazyk)
5. Michael Kalista (hardware, počítačové sítě, sociální vědy)
6. Ladislav Trnka (chemie)
7. Věra Krajčová (fyzika)
8. Zbyšek Nechanický (právo)
9. Jaroslav Kořínek (robotika, fyzika)
10. Dušan Ďurďovič (občanská výchova)
11. Josef Malý (programování)
12. Zuzana Cimlerová (elektrotechnika)
13. Lukáš Vrba (grafické systémy)
14. Jan Lacina (počítačové sítě)
15. Adam Přibyl (IT v vpraxi)
16. Jan Tesař (technologie chytrých domů a měst, programování)


S podporou aktivních studentů a ředitelským Programem pro podporu talentovaných a aktivních studentů
Tuto otázku měli v anketě pouze učitelé, kterým z této podpory vyplývají povinnosti a svým způsobem jim to komplikuje život. Jsem opět velmi rád, že přesto více než osmdesát procent z nich souhlasí s podporou aktivních studentů a jen opravdu jedinci jsou proti. Víc asi nemá třeba cenu dodávat. Opět někdo neodpověděl, proto není součet 100%.

Učitelé:
1. Souhlasím – 83,33%
2. Nesouhlasím – 2,78%
3. Je mi to jedno – 8,33%


S výukou pomocí tzv. převrácené třídy, kdy se v pondělí učím sám
Na tuto otázku odpovídali pouze studenti prvních ročníků, kterých se pilotní výuka tímto způsobem týká. Myslím si, že dali jednoznačnou odpověď, že významné většině z nich tento způsob zatím vyhovuje. Vyhodnocení si budeme pochopitelně dělat průběžně i na konci roku.

Je zcela patrné, že učitelé s tímto pilotním způsobem výuky mají problém, nebo o něm tolik neví, protože se jich osobně netýká. Někteří i s touto metodou výuky souhlasí, ale až ve vyšším ročníku. Není to tak překvapivé, neboť jde o novou věc, pro učitele daleko více náročnou a někteří pedagogové takto pojatou výuku ještě neumí přesně uchopit, z toho vyplývá jejich nejistota. Ale pevně věřím, že tuto novou metodu učitelé zvládnou, a také, že ji zvládnou studenti, neboť pro ně to znamená významné převzetí zodpovědnosti za své vzdělávání.

Studenti prvních ročníků:
1. Souhlasím – 76,92%
2. Nesouhlasím – 7,70%
3. Je mi to jedno – 13,99%

Učitelé:
1. Souhlasím – 41,67%
2. Nesouhlasím – 16,67%
3. Je mi to jedno – 27,78%
4. Souhlasím, ale ne u 1. ročníku – 13,09%


O tom, že bych začal podnikat, založil firmu, Start-up
Tato otázka je pro mě velmi důležitá, neboť něco vypovídá o hodnotovém nastavení studentů a učitelů na naší škole. I někteří studenti uvedli, že již podnikají, ale významný podíl byl mezi učiteli. Je to logické, mnozí kantoři absolventi u nás učí, většinou ještě studují vysokou školu a podnikají. Ale podnikání se věnují i tak zvaně klasičtí učitelé.

Jsem moc rád, že učitelé a studenti přistupují k podnikání jako k příležitosti se „o sebe postarat sám“, nepodléhají náladám ve společnosti, která má k podnikatelům negativní vztah, daný zprávami v médiích o podvodnících, ti však tvoří jen zlomek z nich.

Rozhodně jsem připravený podnikavost studentů a učitelů nadále podporovat a také jsem moc rád, že zde máme Coworkingové centrum, Next Zone a Inkubátor Start-upů. Anketa jasně dokladuje, že tyto aktivity vznikly opravdu na správném místě.

Studenti:
1. Vážně uvažuji – 39,96%
2. Vůbec neuvažuji – 8,80%
3. Nevím, nemám v tom jasno – 49,90%

Učitelé:
1. Vážně uvažuji – 5,55%
2. Vůbec neuvažuji – 25,00%
3. Nevím, nemám v tom jasno – 22,22%
4. Již podnikám – 47,22%


Napište tři hlavní důvody, proč jste si vybral Smíchovskou SPŠ a gymnázium
Na tuto otázku odpovídali pouze studenti a jsem za jejich vyjádření rád. Je patrné, z jakých důvodů si naši školu vybírají. A jsem ještě radši, když svým aktivním přístupem rozvíjejí nejen sebe, ale pomáhají nám i rozvíjet naši školu.

Pořadí:
1. Prestiž, pověst školy
2. Možnost volby předmětů IT, projektů, osobního rozvoje
3. Obor IT
4. Poloha školy
5. Doporučení od kamaráda, příbuzného, známého
6. Vybavení školy
7. Obor Kybernetická bezpečnost
8. Ředitel
9. Dobrá propagace, PR školy
10. Kvalitní vzdělávání, moderní přístup k výuce


Napište tři hlavní důvody, proč na Smíchovské SPŠ a gymnáziu pracujete
Tuto otázku měli pouze učitelé, níže jsou jejich odpovědi, které mě velmi potěšily. Víc k nim asi nemá smysl dodávat. Děkuji drtivé většině učitelů, že svým přístupem pomáhají rozvíjet talent našich studentů, podporují je v jejich aktivitách a také pomáhají rozvíjet naši školu.

Pořadí:
1. Výborní studenti, jejich výborná úroveň
2. Možnost profesní seberealizace, osobního rozvoje
3. Přátelská atmosféra, neformální atmosféra
4. Pedagogická autonomie, svoboda učitele
5. Kolektiv učitelů
6. Ředitel, vedení školy
7. Možnost zapojení se do projektů
8. Práce mě baví a naplňuje


Každé pondělí zasílá ředitel školy zaměstnancům a studentům informace o škole, z provozu, z hospodaření, z proběhlých jednáních, o projektech školy.
Jsem rád, že zápisy z porady čte značná část studentů, byť to není jejich povinnost.

Porady jsou opravdu velmi podrobné a těžko se v nich orientuje, ale zároveň slouží i pro případné spory, pro Českou školní inspekci, pro další kontroly. Také slouží jako podklad pro omlouvání studentů, kteří byli na školní akci. Ale jistě v nich dokážete hledat takové informace, které vás zajímají.

Pokud někdo z učitelů či studentů tvrdí, že informován o dění na škole není, tak nemluví pravdu. Je, jen se mu nechce informace hledat. U učitelů jde o porušení pracovní kázně, studenti jistě číst porady vedení nemusí.

Studenti:
Čtu pravidelně a celé – 2,87%
Čtu pravidelně, co mě zajímá – 25,05%
Čtu občas – 31,17%
Čtu výjimečně – 29,64%
Ještě nikdy jsem se do nich nepodíval – 9,37%

Učitelé:
Čtu pravidelně a celé – 22,22%
Čtu pravidelně, co mě zajímá – 58,33%
Čtu občas – 11,11%
Čtu výjimečně – 2,78%
Ještě nikdy jsem se do nich nepodíval – 0,00%


Se stále umírněným optimismem, a s vírou v to, že slušnost není slabost, zpracoval
Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek